Algemene voorwaarden

Trainingen

Onze trainingen omgaan met agressief gedrag worden enkel uitgevoerd na uitgebreid overleg met onze klanten waarbij wij in onze offertes de volgende voorwaarden hanteren.

Betalingsconditie
Direct via deze website of binnen 14 dagen na factuurdatum.

Annuleringsvoorwaarden
Voorwaarden bij onverhoopte annulering van uw agressietraining: na ontvangst van uw definitieve reservering worden deze data in de agenda geblokkeerd. Voor trainingen geldt dat bij annulering binnen 4 weken 75% en binnen 2 weken 100% in rekening wordt gebracht.

Webshop

Voor onze webshop, waarin u e-learningsmodules omgaan met verbale agressie, omgaan met escalerende incidenten en omgaan met fysieke agressie en webinars direct kunt kopen, gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Agressietraining.nl
2e handelsnaam: De Jong Training en Advies 
Vestigingsadres: Gooyer Wetering 13, 3972 MA  Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer: 06 – 41 78 28 16, tijdens kantooruren
E-mailadres: dejong@agressietraining.nl
KvK-nummer: 30144318
BTW-identificatienummer: NL068146395B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Agressietraining.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Agressietraining.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, via de website.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Agressietraining.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Agressietraining.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Agressietraining.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Agressietraining.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Agressietraining.nl zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 4. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Na betaling van de bestelling, wordt de digitale inhoud direct geleverd (er wordt toegang verkregen tot de e-learning/het webinar). Door de bestelling te plaatsen ziet consument af van het herroepingsrecht en stemt in met directe levering. De e-learning/het webinar dat eenmaal is aangeschaft, kan dus NIET geretourneerd of geannuleerd worden.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en garantie

Agressietraining.nl staat er voor in dat de producten e-learning, training en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, dient direct na bestelling via website plaats te vinden.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Agressietraining.nl (dejong@agressietraining.nl).
 2. Bij Agressietraining.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Agressietraining.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97